Årsmøte 2022

Utrag frå årsmøtereferat 23.2.2022 Tuppeskogen Vel på Grendahuset

Møteleiar Embrik, referent Tore.

Sak 1: Årsmelding samrøystes vedteke.

Sak 2: Rekneskap ved Anne. Det er høge straumutgifter. Brøyting ynskjer me å høyre om kommunen vil dele med oss. Må overføre midlar frå sparekonto til driftskonto. Me etterfakturer lagerleie for 2020, 2021 og 2022. Me varslar 12,9 % auke i årisen frå 1.3.22, tilsvarande konsumprisindeks i perioden jan 17 til jan 22. Rekneskapen vart samrøystes vedteke.

Sak 3: Revidering av vedteker og registrering i Brønnøysund. Årsmøtet gir styret mandat til å etablere organisasjonsnummer og revidere vedtektene frå 1981 til dagens drift og vår sedvane/praksis. I tillegg sjå mot genrelle forslag til vedtekter frivillig lag og foreining. Samrøystes vedteke.

Sak 4: Innspel til aktivitetsplan for 2022. Basar, dugnad, juleverkstad, påsketreff, st. Hans. Me kontaktar Rotneim for å høyre om samarbeid.

Sak 5: Plan for huset i framtida, dialog med kommunen. Bygd i 1922, teke i bruk i 2023.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å hente inn informasjon frå kommunen og inngå mest mogleg langsiktig avtale. Samt drøfte straumutgiftene som er høge. Samrøystes vedteke.

Sak 6: Ingen innkomne saker.

Sak 7: Val

Gunn Birgit Magnussen går ut av styret, Cathrine Helene Myhre samrøystes valt til nytt styremedlem. Basarnemnda jobbar vidare, samrøystes. Husnemnda også. Embrik valt til leiar mot Brønnøysund, Anne tek over som utleigeansvarleg.

Signert av alle dei frammøtte.

Årsmelding 2021

Me har vore inne i eit spesielt år, som også vil prege deler av 2022. Koronaen har vore med oss dette året, og hinda dei fleste arrangementa. På hausten drøfta styret i lag med basarnemnd å arrangere basar, men det vart ikkje noko av. Men vi fikk gjennomført juleverksted, for store og små. 

 Styret:  

Tore Smedstad Styremedlem  

Anne Åsarmoen Kasserar  

Embrik Rudningen Styremedlem og utleigeansvarleg  

Gunn B. Magnussen Styremedlem 

Nemnder:  

Basarnemnd: Gro Anita Ødelien og Jorun Knaldre  

Husnemnd: Detlef Kita og Embrik Rudningen  

Tilkalling til kjøkkennemnd: Synnøve Sortebråten og Arnhild Dokken 

Valnemnd: Styret 

Revisor: Marit Øynebråten 

Årsmøte og styremøter  

Årsmøtet var onsdag 10.2.2021  

Det er halde eitt styremøte. 

Svært få har betalt medlemskap i 2021, noko som truleg skuldast at det ikkje vart delt ut giroar.

Utleige  

Huset har vore leigd ut åtte gonger til ulike tilstellingar, ein nedgang frå tidlegare nivå som har vore på 10-15. Austenden av huset blir stadig leigd ut til bustad. Alle åtte lagerlokala i andre etasje er òg leigde ut.  

Regnskap og økonomi  

I 2021 gjekk regnskapet med over 20.000 kroner i underskot. 

Bruk av fortballbanen  

Det har ikkje vore nokon fotballtrening i 2021.  

Rapport stiger 2021 frå Ivar Haugstad.
De fleste stiger ble inspisert. Det ble ryddet ca. 6 km med ryddesag, og det innebærer at stort sett alle stiger på Skaraåsen nå er blitt ryddet med ryddesag. Det blåste ned en del trær i høst, og disse ble fjernet med motorsag.