Link til årsmøtet

Trykk her for å delta i det digitale årsmøtet.

Du treng ikkje ha noko program for å bli med, berre internett. Sjølve møtet startar 19.30, men du kan teste det når som helst i forkant. Ved problem kan du evt ringe Embrik på 97575925.

Under her er den fullstendinge nettadressa til møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM4MjVkYWMtMjdlYi00MGVmLTkzNGMtMmIyOGVlMWJjYTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cddf9b52-52cd-42e4-b0c8-89fbf4998251%22%2c%22Oid%22%3a%227719af92-8a30-440d-93fd-d9ed66cda5d9%22%7d